Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op 'Zelf instellen' te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren en doorgaan' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring

.

Privacybeleid

De gegevens die u op de Healthy Air at Home-website invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Privacywet. VanRatingen NV, met maatschappelijke zetel te Stadsheide 11, 3500 Hasselt, en met ondernemingsnummer 414.669.951, RPR Hasselt (hierna "Van Ratingen", "wij" of "ons"), treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld en verwerkt via de FRITEL-website. De FRITEL-website verzamelt geen Persoonsgegevens zonder uw medeweten. Het is erg belangrijk dat u zelf bepaalt waar en wanneer u Persoonsgegevens prijsgeeft. Om u zo goed mogelijk over uw privacy op onze website te informeren, beantwoorden wij via dit privacybeleid graag enkele veelvoorkomende vragen. Door de FRITEL-website te gebruiken, bevestigt u dit privacybeleid te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en de inhoud ervan aanvaard te hebben.FAQ:

1. Persoonsgegevens

2. Technologie

3. Veiligheid

4. Bewaartermijn

5. Uw rechten

6. Datalekken

7. Wijzigingen

8. Wetgeving en bevoegde rechtbank1. Persoonsgegevens

Natuurlijk kan u onze website bezoeken en informatie over onze onderneming en producten verkrijgen, zonder Persoonsgegevens achter te laten. Indien u daarentegen een bestelling wenst te plaatsen of informatie wenst te ontvangen, hebben wij noodzakelijkerwijs enkele Persoonsgegevens nodig (conform artikel 6.1.a) of b) van de Algemene Verordening gegevensbescherming).

Persoonsgegevens zijn o.a. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Uw Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u ons een e-mail stuurt, een contactformulier invult, u zich abonneert op een nieuwsbrief of een bestelling plaatst. Wij slaan deze enkel op voor welbepaalde doeleinden, namelijk om producten of brochures te versturen, informatie over bepaalde producten te communiceren,nieuwsbrieven te versturen, een bestelling uit te voeren, deelname aan wedstrijden of acties, gebruik maken van acties, recht te hebben op een cash back, inschrijving voor verlengde garantie .

Gezien wij onze dienstverlening voortdurend optimaliseren, worden uw Persoonsgegevens enkel gebruikt binnen onze onderneming. Wij verstrekken uw Persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen uzelf en Van Ratingen.2. Technologie

De FRITEL-website maakt gebruik van cookies om de website efficiënt en klantvriendelijk te laten functioneren. Dankzij de cookies kunnen wij zien wat de voorkeuren van onze websitebezoekers zijn en de website dus nog meer op onze klanten afstemmen.De gegevens die worden verzameld hebben betrekking op o.a. uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, het aantal kliks, de door u bezochte pagina's en de gemiddelde bezoektijd. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van onze website.


Eventuele betalingsgegevens die u zou verstrekken worden niet door ons verwerkt, maar door de door ons gekozen partner voor de betaaloplossing. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke gegevens ligt niet bij ons en wij wijzen derhalve elke verplichting of aansprakelijkheid dienaangaande af.3. Veiligheid

Overdrachten via internet zijn nooit 100% veilig of foutloos. Hoewel we redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging, kunnen we de veiligheid van informatie die gebruikers aan ons doorgeven niet garanderen.4. Bewaartermijn

Uw Persoonsgegevens zullen in een dataregister worden bewaard zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden.Nadien zullen uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd worden.5. Uw rechten

Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van dit privacybeleid, dient u zich ervan te onthouden om de FRITEL-website te bezoeken of Persoonsgegevens op de FRITEL-website mee te delen. U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke Persoonsgegevens wij beschikken die op u betrekking hebben, en onnauwkeurige, achterhaalde of onvolledige gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren of, indien u daar goede redenen voor heeft, ze te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw Persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. U heeft eveneens het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, het recht om te worden vergeten, en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief werden verwerkt:


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission(at)privacycommission.be


Het staat u vrij uw toestemming voor de hierboven beschreven verwerking al dan niet te geven of later in te trekken. Indien u echter uw toestemming niet geeft of later intrekt, bestaat de kans dat bepaalde voordelen verliest die de verwerking van uw persoonsgegevens vereisen.


Voor instructies over wijziging van uw voorkeuren inzake privacy, voor toegang tot uw informatie, voor het bijwerken, corrigeren of verwijderen van uw informatie, u te verzetten tegen de verwerking of deze te beperken, voor het wijzigen van voorkeuren voor communicatie, overdraagbaarheid van gegevens of voor eventuele vragen die verband houden met de bescherming van de privacy of gegevens, kan u ons hiertoe een e-mail of brief sturen met een kopie van uw identiteitskaart via de onderstaande contactgegevens.


NV van RATINGEN

Att.: Verwerking persoonsgegevens

Stadsheide 11

3500 Hasselt

BELGIE

Info@fritel.com


We behouden ons het recht voor gebruik te maken van informatie die eerder is verkregen om uw identiteit te verifiëren of om andere maatregelen te nemen die we gepast achten. We verwerken uw verzoek binnen de 30 dagen.6. Datalekken

Onverminderd haar overige wettelijke verplichtingen zal Van Ratingen bij het ontdekken van eendatalek:

  1. onmiddellijk en ten laatste 72 uur na kennisname de CBPL hierover telefonisch en per e-mail informeren;
  2. de CBPL voorzien van alle verzochte relevante informatie met betrekking tot het datalek. Onder relevante informatie wordt in ieder geval verstaan de informatie die nodig is om de toepasselijke wet- en regelgeving te kunnen naleven;
  3. haar volledige medewerking verlenen aan de CBPL bij het realiseren en het uitvoeren van het reactieplan betreffende het datalek; en
  4. meewerken aan het adequaat informeren van de betrokkenen wanneer het waarschijnlijk is dat een inbreuk zal resulteren in een risico voor zijn/haar rechten en vrijheden (bv. bij identiteitsdiefstal, discriminatie, reputatieschade, financieel verlies, verlies van vertrouwelijkheid of een andere belangrijke economisch of sociaal nadeel).


In geval zich een (potentieel) datalek voordoet, zal Van Ratingen op verzoek van de CBPL:

  1. Bijstand verlenen bij de identificatie van de getroffen betrokkenen;
  2. Een audit uitvoeren teneinde gepaste herstel- en correctiemaatregelen vast te stellen en door te voeren ter voorkoming van een herhaling van een dergelijke situatie.7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De wijziging zal worden aangekondigd op onze beginpagina (homepage) en/of via e-mail. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u daarvan op de hoogte stellen door, bijvoorbeeld, u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt gegeven en zullen wij u vragen om uw akkoord met de wijzigingen per kerende te bevestigen.8. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Op dit privacybeleid is de Belgische wet van toepassing en de rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd.

Indien u vragen of opmerkingen heeft i.v.m. uw Persoonsgegevens of het privacybeleid, kan u ons steeds contacteren via info@fritel.com. Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 17.10.2017